Algemene voorwaarden

vanaf augustus 2019

Definities

  • Sommerfugl: eenmanszaak
  • Activiteit: een door Sommerfugl te leveren dienst zoals een workshop, (meerdaagse) training of online dienst
  • Consult: individuele sessie
  • Deelnemer: degene die deelneemt aan een Activiteit of Consult
  • Website: https://sommerfugl.nl

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met Sommerfugl komt tot stand door de aanmelding van de Deelnemer van deelname aan een Activiteit of Consult en de aanvaarding van Sommerfugl hiervan. Door aanmelding verklaart de deelnemer in te stemmen met de algemene voorwaarden. Sommerfugl heeft te allen tijde het recht om een aanmelding van een deelnemer niet te aanvaarden. Een deelnemer kan zich aanmelden voor een Activiteit van Sommerfugl via de het contactformulier op de website of via e-mail. Aanmelding voor een consult kan via het contactformulier op de website, per telefoon of e-mail.

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met Sommerfugl.

Inschrijving

De inschrijving voor een Activiteit vindt plaats door middel van invullen en verzenden van het contactformulier via de website of via een aanmelding per e-mail. Indien door Sommerfugl een aan te betalen bedrag wordt vastgesteld, dient dit bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn door Sommerfugl te zijn ontvangen. Aanmeldingen worden door Sommerfugl bevestigd na ontvangst van het formulier of de e-mail. Wanneer inschrijving om welke reden dan ook niet mogelijk is, stelt Sommerfugl de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

Na het inzenden van de aanmelding geldt een bedenktijd van veertien werkdagen waarbinnen de Deelnemer het recht heeft de inschrijving ongedaan te maken. Na het verstrijken van deze termijn komt een overeenkomst tot stand tussen Sommerfugl en de Deelnemer in de zin van deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Inschrijvingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt na het verstrijken van het moment waarop de Activiteit heeft plaatsgevonden.

Indien Sommerfugl een Activiteit niet laat doorgaan vervallen de verplichtingen uit de overeenkomst voor de Deelnemer en voor Sommerfugl, terwijl Sommerfugl zich verplicht om het door de Deelnemer bij aanmelding betaalde bedrag onmiddellijk te restitueren.

Aanbiedingen en prijzen

Alle door Sommerfugl genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Aan oude publicaties en dergelijke, waarin andere prijzen en tarieven worden genoemd dan de voor de betreffende Activiteit door Sommerfugl genoemde prijzen en tarieven, kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Sommerfugl behoudt zich het recht voor om per direct de prijzen en het assortiment aan te passen.

De door Sommerfugl genoemde tarieven van Activiteiten zijn inclusief zaalhuur en lesmateriaal, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Uitvoering overeenkomst

Sommerfugl zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de gemaakte afspraken na te komen, maar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de overeenkomst door bijvoorbeeld het aanbrengen van wijzigingen in het programma, zowel inhoudelijk als naar tijd, alsmede door wijziging van de door Sommerfugl gehuurde accommodatie, zowel in plaats als naar tijd. Bij wijziging in de uitvoering van de overeenkomst is de Deelnemer niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Betaling Activiteit

Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een Activiteit door Sommerfugl te zijn ontvangen met vermelding van de naam van de Deelnemer, het eventuele factuurnummer en de omschrijving van de Activiteit. Een Consult mag zowel contant als via de bank worden betaald. Bij niet tijdige betaling kan de Deelnemer de toegang tot de Activiteit worden ontzegd, terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan.
Bij verzending van een betalingsherinnering is Sommerfugl gerechtigd 15% administratiekosten in rekening te brengen.

Annuleringsvoorwaarden Sommerfugl

Annulering Consulten
Een afspraak die binnen 24 uur wordt afgezegd wordt volledig in rekening gebracht.

Annulering Activiteit
Voor Activiteiten die binnen twee weken voor uitvoering worden afgezegd brengen we 10% annuleringskosten in rekening. Voor annulering binnen 48 uur brengen we het gehele bedrag in rekening.

Bij annulering van een Activiteit van de kant van Sommerfugl worden de betaalde kosten voor deze specifieke Activiteit in hun geheel aan de Deelnemer terugbetaald.

Aansprakelijkheid

De Deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de (andere) Deelnemer(s) of de gebouwen en/of faciliteiten waar de Activiteit gehouden wordt. Sommerfugl is op generlei wijzen aansprakelijk voor wat de Deelnemer tijdens en na de Activiteit of Consult met de opgedane kennis en ervaring doet.

Geheimhouding

Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Activiteit van Sommerfugl en andere Deelnemers hebben verkregen.

Gezondheid Deelnemer

Deelnemer verklaart tijdens deelname aan een Activiteit of Consult in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Deelnemer verklaart in staat te zijn intensieve fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een Activiteit of Consult is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

Sommerfugl werkt niet met Deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is. De Deelnemer dient van tevoren te melden dat een dergelijk reactie mogelijk is. Sommerfugl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie en/of door psychische aandoeningen.

Wegsturen en weggaan Deelnemer

Gelet op het belang van andere Deelnemers behoudt Sommerfugl zich het recht voor om Deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een Activiteit belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname aan de Activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de Activiteit onverlet. Wanneer de Deelnemer besluit om tijdens een Activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan Sommerfugl en is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Klachten en geschillen

Bij Sommerfugl ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Sommerfugl binnen de termijn van veertien dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.

Klachtenportaal Zorg

Komen we er samen niet uit? Dan kan de klacht worden behandeld door Klachtenportaal Zorg.

Wij zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg onder Sommerfugl, lidmaatschap nummer 3077.

Wilt u een klacht indienen, onderneem dan de volgende stappen:

  • Bespreek de onvrede of klacht eerst met Sommerfugl.
  • Komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenprotaalzorg.nl.
  • Of vul op https://klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.
  • Adviezen gegeven door de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg zijn bindend.

Op overeenkomsten met Sommerfugl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.

Meld je aan voor Sommerfugl's inspiratie

Vul hieronder je gegevens in, zodat je vanaf nu mijn inspiratie automatisch in je mailbox ontvangt.

Al je gegevens zijn veilig bij Sommerfugl.
Klik hier voor de privacyverklaring.

Deze website maakt gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op deze site.